INVL Logo

Finansinė informacija ir ataskaitos

Ataskaitos

Tarpinė informacija Metinė informacija
3 mėn. 6 mėn. 9 mėn. 12 mėn.
2024 RP
2023 RP RP TP RP MAI MAI(pdf) AA RP
2022 RP RP TP RP MAI MAI(pdf) AA RP
2021 RP RP TP RP MAI MAI(pdf) AA RP 
2020 RP FA RP AAP TP RP MAI AA RP AKA
2019 RP FA RP AAP TP RP MAI AAP RP AKA
2018 RP FA RP AAP TP RP MAI AAP RP AKA
2017 RP FA RP AAP TP  RP MAI AAP RP AKA
2016 RP FA RP AAP TP RP RP MAI AAP RP AKA
2015 FA RP AAP FA RP AAP TP FA RP AAP RP MAI AAP
2014 TR RP AAP FA RP AAP  RP (EUR) RP (LTL) MAI AAP RP(EUR) RP(LTL)

 

TR – tarpinis rezultatas (kartu su finansinėmis ataskaitomis ir tarpiniu pranešimu)
FA – finansinės ataskaitos
AAP – atsakingų asmenų patvirtinimas
TP – tarpinis pranešimas (nuo 2021 m. 6 mėn TP kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu ir finansine ataskaita)
MAI – metinė audituota informacija (nuo 2020 m. kartu su atsakingų asmenų patvirtinimu). Nuo 2021 m. metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija (be auditorių išvados) papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.
RP – rezultatų pristatymas, pagrindinių duomenų pristatymas
AKA – audito komiteto ataskaita (nuo 2016 m.)
AA – atlygio ataskaita (nuo 2020 m.)

 

 

Veiklos rodiklių formulės

Remiantis „Alternatyvių veiklos rodiklių“ gairėmis, 2015 m. parengtomis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir įsigaliojusiomis 2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų veiklos ir finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (apačioje).
Bendrovės pateikiamais veiklos ir finansiniais rodikliais vertinama buvusi ar būsima Bendrovės finansinė būklė, finansinė padėtis. Minėtų rodiklių pagalba Bendrovės investuotojas gali gauti papildomos informacijos, padėsiančios geriau suprasti Bendrovės finansinę padėtį bei veiklos strategiją.

 • Dividendų pajamingumas – paskirtų už praėjusius ataskaitinius metus dividendų akcijai dydis padalintas iš akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

                                              
Dividendų pajamingumas =  Paskirtų už praėjusius ataskaitinius metus dividendų akcijai dydis/Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Dividendų pajamingumas ypač svarbus investuotojams siekiantiems stabilių pajamų iš savo investicijų. Kuo aukštenis dividendų pajamingumas, tuo didesnės išmokos investuotojas gali tikėtis lyginant su akcijos kaina. 

 • Buhalterinė akcijos vertė – grupės nuosavo kapitalo dydis, padalintas iš akcijų skaičiaus  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų.

                                                                      
Buhalterinė akcijos vertė =  Grupės nuosavo kapitalo dydis/ Akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų
                                          

Buhalterinė akcijos vertė parodo likutinę vertę akcininkui likvidavus visą turtą ir padengus visus įsipareigojimus. 

 • Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) – akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir buhalterinės akcijos vertės santykis.

                                                                             
Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) = Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje/Buhalterinė akcijos vertė

 

Kainos ir buhalterinės vertės santykis lygina akcijos rinkos kainą ir buhalterinę vertę. Tai parodo, kokiu santykiu įmonės vertinimas yra padengtas akcininkams tenkančiu nuosavu kapitalu.

 • Dividendai/grynasis pelnas – einamaisiais metais paskirtų dividendų už praėjusius ataskaitinius metus santykis su einamųjų metų Bendrovės grynuoju pelnu.

                                                  
Dividendai/grynasis pelnas = Einamaisiais metais paskirti dividendai už praėjusius ataskaitinius metus/Einamųjų metų Bendrovės grynasis pelnas

 

Rodiklis parodo santykį tarp įmonės grynojo pelno ir išmokėtų dividendų. Tai procentinė išraiška pelno išmokėto dividendų forma.

 • Nuosavybės grąža (ROE) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio nuosavo kapitalo santykis, išreikštais procentais.

                                                                                      
Nuosavybės grąža (ROE) (išraiška procentais) = Ataskaitinio laikotarpio pelnas/Vidutinis nuosavas kapitalas 

 

Nuosavybės grąža neįtraukia vardiklyje skolos ir lygina grynąjį pelną su nuosavu kapitalu. Rodiklis matuoja grąžą, tenkančią akcininkų investicijai ir yra naudingas lyginant Grupę su konkurentais.

 • Vidutinis nuosavas kapitalas – nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.

Vidutinis nuosavas kapitalas = (nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžioje + nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2 

 • Turto grąža (ROA) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio turto santykis, išreikštais procentais.

                                                                   
Turto grąža (ROA) (išraiška procentais) = Ataskaitinio laikotarpio pelnas/Vidutinis turtas

 

Turto grąža – rodo bendrovės pelningumą tenkantį bendrovės turtui. ROA parodo vadovui, analitikui ar investuotojui kaip efektyviai bendrovė išnaudoja savo turtą pelnui uždirbti.

 • Vidutinis turtas – turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.

Vidutinis turtas = (turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2 

 • Bendrasis likvidumo koeficientas – trumpalaikio turto ir trumpalaikio įsipareigojimo santykis.

                                                                  
Bendrasis likvidumo koeficientas = Trumpalaikis turtas/Trumpalaikis įsipareigojimas

 

Bendras likvidumo koeficientas yra rodiklis naudojamas nustatyti skolininkų gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus be išorinio kapitalo pritraukimo.

 • Veiklos pelningumas – veiklos pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.

                                                                      
Veiklos pelningumas (išraiška procentais) = Veiklos pelnas/Pardavimai

 

Veiklos pelningumas matuoja kiek pelno bendrovė uždirba kiekvienam pardavimų eurui. Pelnas skaičiuojamas po  kintamųjų kaštų kaip algos ir žaliavos bet prieš palūkanas ir mokesčius. Rodiklis skaičiuojamas dalinant bendrovės veiklos pelną iš pardavimų.

 • Pelno iki apmokestinimo pelningumas – pelno iki apmokestinimo ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.

                                                                                                
Pelno iki apmokestinimo pelningumas (išraiška procentais) = Pelnas iki apmokestinimo/Pardavimai 

 

Pelno iki apmokestinimo pelningumas – tai rodiklis parodantis santykį tarp pelno iki apmokestinimo ir pardavimų. Kuo aukštesnis rodiklis – tuo pelningesnė įmonė.

 • Veiklos pelningumas be investicinio turto perkainojimo – veiklos pelno atėmus investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.


Veiklos pelningumas be investicinio turto perkainojimo 
(išraiška procentais) = (Veiklos pelnas – Investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynasis pelnas) Pardavimai

Veiklos pelningumas matuoja kiek pelno bendrovė uždirba kiekvienam pardavimų eurui. Pelnas skaičiuojamas po  kintamųjų kaštų kaip algos ir žaliavos bet prieš palūkanas ir mokesčius bei neįskaitant efekto iš investicinio turto perkainavimo. Rodiklis skaičiuojamas dalinant bendrovės veiklos pelną iš pardavimų.

 • Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) – akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padalinta iš grynojo pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS).

                                                                          
Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) = Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje/Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS)

 

Skaičiuojant kainos ir pelno vienai akcijai santykį (P/E) reikia dalinti akcijos kainą iš pelno tenkančio vienai akcijai. Rodiklis naudojamas palyginti bendrovę su jos pačios istoriniais rodikliais arba lyginti rinkas vienas su kitomis arba per tam tikrą laiko periodą.

 • Grynasis pelningumas – grynojo  pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.

                                         
Grynasis pelningumas = Grynasis pelnas/Pardavimai

 

Grynasis pelningumas procentine išraiška parodo grynąjį pelną tenkantį pardavimams. Taip pat iš rodiklio galima spręsti kokiu santykių pardavimo pajamos virsta pelnu.

 

 • EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pelningumas – veiklos pelno atėmus investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną bei pridėjus nusidėvėjimą ir amortizaciją ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.


EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pelningumas 
(išraiška procentais) = (Veiklos pelnas – Investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynasis pelnas + Nusidėvėjimas ir amortizacija) Pardavimai

EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pelningumas gali parodyti investuotojui, verslo savininkui ar finansų specialistui bendrą vaizdą apie bendrovės veiklos pelningumą ir pinigų srautą.

 • Kapitalizacija – įmonės nuosavo kapitalo vertė rinkoje.

Kapitalizacija (EUR) = (Akcijų skaičius (vnt.) – Bendrovės supirktų savų akcijų skaičius (vnt.)) * akcijos kaina (EUR)

Kapitalizacija apibrėžia įmonės rinkos vertę, priklausančią nuo įmonės akcijų kainos ir kiekio tam tikru metu. Kapitalizacija parodo, kokią grynąją įmonės vertę mato rinkos dalyviai tam tikru metu.