INVL Logo

Emisijos duomenys

Emisijos duomenys

Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos
ISIN kodas LT0000128753
LEI kodas 5299000AUE9M1W13ZQ36
Trumpinys INL1L
Birža AB Nasdaq Vilnius, XLIT
Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas
Įstatinis kapitalas (EUR) 954 549,21
1 (vienos) akcijos nominali vertė 0,29 euro
Akcijų kiekis (vnt.) 3 291 549
Bendras išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius (vnt.) 3 291 549
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)* 3 228 510
Listingavimo pradžios data 2014 m. birželio 4 d.

* vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad bendrovės įgytos savos akcijos nesuteikia balsų.

Emisijos prospektas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba 2014 m. gegužės 20 d. priėmė sprendimą AB „Invalda LT“ atskyrimo sąlygose, kituose susijusiuose dokumentuose ir su AB „INVL Baltic Farmland“ susijusiame informaciniame nuorodų sąraše bei rizikos veiksnių aprašyme pateiktą informaciją laikyti lygiaverte AB „INVL Baltic Farmland“ prospekte privalomai atskleisti informacijai.

Su visa emisijos prospektui prilyginama informacija galima susipažinti Centrinėje reglamentuojamos informacijos bazėje paskelbtame pranešime.