INVL Logo

Akcininkų susirinkimai

2021 m. balandžio 9 d.

2021 m. balandžio 9 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu

1.1. Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą

2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai

3.1. Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai (pridedama).

4. Konsoliduotojo ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas

4.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo

5.1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 7 770
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 895
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 8 665
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso

8 665

Pelno paskirstymas: -484
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* -484
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 8 181

*Skiriama 0,15 EUR vienai akcijai

6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

6.1. Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

6.2. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

(i) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

(ii) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

(iii) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

(iv) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

(v) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

6.3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2020 m. kovo 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių išrinkimo

7.1. Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. baigiasi akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių kadencija, į AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

8. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita

8.1. Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams ir ex-dienos:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2021 m. balandžio 23 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2020 metus, yra 2021 m. balandžio 22 d.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]

 

Priedai:

Audito komiteto nariai.pdf
Metine audituota informacija 2020_pasirašyta.pdf
INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2020.pdf

2020 m. spalio 21 d.

2020 m. spalio 21 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ pratęsimui ir jos išdėstymui nauja redakcija

1.1. Atsižvelgiant į tai, kad su UAB „INVL Farmland Management“, juridinio asmens kodas 303788352, 2015 m. birželio 30 d. sudaryta sutartis, kurios pagrindu pavedama minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą, baigia galioti 2020 m. gruodžio 31 d., minimą sutartį pratęsti dar penkeriems metams ir išdėstyti sutartį nauja redakcija. Nustatyti šias esmines sutarties sąlygas: (i) metinis atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management“, negali viršyti 7 proc. nuo nuomos pajamų plius 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį kompensuotų UAB „INVL Farmland Management“. Taip pat (ii) nustatyti sėkmės mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos (nuosavo kapitalo pokytis įtraukiant akcininkams išmokėtas lėšas dividendų ar kapitalo mažinimo forma) dalies, kuri viršija 5 proc. plius infliacija (taikant angl. high watermark, arba buvusios aukščiausios vertės principą) metinę grąžą. Nustatyti, kad (iii) sutartis minėtomis sąlygomis pratęsiama iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1.2. Pavesti AB „INVL Baltic Farmland“ valdybai patvirtinti galutinę sutarties versiją.

2. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

2.1. Sutartį dėl AB „INVL Baltic Farmland“ 2020, 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, nustatant 11 100 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Atlyginimo už audito paslaugas suma bus atitinkamai perskaičiuojama (didinama) kas vienerius metus pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). AB „INVL Baltic Farmland“ valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei kasmet didinti ne daugiau kaip 20 proc. nuo praėjusiais metais audito įmonei sumokėto atlyginimo pagal audito paslaugų sutarties sąlygas.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]

2020 m. kovo 23 d.

2020 m. kovo 23 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  konsoliduotu 2019 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Konsoliduoto ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

 1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 6 957
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 1 136
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 8 093
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 8 093
Pelno paskirstymas: (323)
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* (323)
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 7 770

*Skiriama 0,10 EUR vienai akcijai

5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2019 m. kovo 22 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Atlygio politikos tvirtinimo

1) Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Atlygio politiką, kuri įsigaliotų nuo jos patvirtinimo dienos.

2) Pavesti bendrovės vadovui paskelbti Atlygio politiką bendrovės interneto puslapyje ir užtikrinti tinkamą Atlygio politikos įgyvendinimą.

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams ir ex-dienos:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2020 m. balandžio 6 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2019 metus, yra 2020 m. balandžio 3 d.

Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:

Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]l.com


INVL Baltic Farmland_Atlygio politika.pdf
INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2019.pdf
INVL Baltic Farmland_Metine informacija_2019.pdf

2019 m. spalio 18 d.

2019 m. spalio 18 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

1.1. Sutartį dėl AB „INVL Baltic Farmland“ 2019 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 10 900 eurų atlyginimą už metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinį pranešimą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

1.2. Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti AB „INVL Baltic Farmland“ vadovui.

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]

2019 m. kovo 22 d.

2019 m. kovo 22 d. vykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2018 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  konsoliduotu 2018 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Konsoliduoto ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2018 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

 1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 6 167
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 1 113
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 7 280
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 7 280
Pelno paskirstymas: (323)
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* (323)
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 957

*Skiriama 0,10 EUR vienai akcijai

5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2018 m. balandžio 10 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams ir ex-dienos:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2019 m. balandžio 5 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2018 metus, yra 2019 m. balandžio 4 d.

Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:

Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]


INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2018.pdf 
INVL Baltic Farmland_metine audituota informacija_2018.pdf 

2018 m. lapkričio 9 d.

2018 m. lapkričio 9 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Sutartį dėl AB „INVL Baltic Farmland“ 2018 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 6 300 eurų atlyginimą už metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą bei nuomonės pareiškimą apie metinį pranešimą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

 

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]

2018 m. balandžio 10 d.

2018 m. balandžio 10 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sprendimai:

 1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  konsoliduotu 2017 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas ir konsoliduotą metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

 1. Konsoliduoto ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Patvirtinti konsoliduotą ir bendrovės 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

 1. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 5 767
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 885
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 652
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 6 652
Pelno paskirstymas: (484)
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* (484)
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 6 168

*Skiriama 0,15 EUR vienai akcijai

5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politikos naujos redakcijos tvirtinimo.

Patvirtinti naujos redakcijos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ Dividendų mokėjimo politiką (pridedama).

6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos narių išrinkimo

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti žemiau nurodytus asmenis:

 1. Alvydas Banys
 2. Indrė Mišeikytė
 3. Darius Šulnis

8. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimo

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo aktualia redakcija, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant įstatų atskirų punktų pakeitimo).
 2. Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ direktorę Eglę Surplienę pasirašyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją.

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2018 m. balandžio 24 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Dėl bendrovės audito komiteto ataskaitos:

Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), audito komitetas apie savo veiklą informuoja bendrovės eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą, pateikdamas jam rašytinę ataskaitą (pridedama).

 


INVL Baltic Farmland nauja istatu redakcija.pdf 
INVL Baltic Farmland_metine informacija_2017.pdf 
INVL Baltic Farmland_audito komiteto ataskaita.pdf 
Informacija apie kandidatus į valdybos narius.pdf 
INVL Baltic Farmland dividendu politika.pdf 

2017 m. kovo 22 d.

2017 m. kovo 22 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).
3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 4 800
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 1 193
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 5 993
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 5 993
Pelno paskirstymas: (226)
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* (226)
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 5 767
*Skiriama 0,07 EUR vienai akcijai
5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669,00 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 4,50 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,16 euro;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
6. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Patvirtinti AB „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).
7. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.
Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš AB „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių. Į AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danguolę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
8. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
Už darbą AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

2016 m. kovo 25 d.

2016 m. kovo 25 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

1. Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 4 180
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 838
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) (1)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 5 017
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 4 377
Pelno paskirstymas:
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* (217)
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 4 800

*Skiriama 0,066 EUR vienai akcijai

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:
Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2016 m. balandžio 11 d. pabaigoje), bus AB “INVL Baltic Farmland” akcininkais.

2015 m. spalio 28 d.

2015 m. spalio 28 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Sutartį dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 6 000 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui.

2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės adreso.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.
3. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 668,66 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 4 eurai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,87 euro;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

2015 m. kovo 24 d.

2015 m. kovo 24 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sprendimai:

1.  Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2.  Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3.  Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4.  Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. LTL) (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 14 806 4 288
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 309 89
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 15 115 4 377
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 15 115 4 377
Pelno paskirstymas:
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* 682 197
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 14 433 4 180

*Skiriama 0,06 EUR vienai akcijai

5.  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politikos tvirtinimas.
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politiką (pridedama).

6.  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo mažinimas.
Siekiant anuliuoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytas 2 660 paprastųjų vardinių akcijų, sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 294 209 litų iki 3 291 549 litų. Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 2 660 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė.

7.  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai įstatinio kapitalo dydis, sumažinus jį aukščiau nustatyta tvarka, bus 954 549,21 eurų.

8.  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 6 ir 7 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ generalinį direktorių Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų redakciją.

9.  Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ sudarymui.
Sudaryti su UAB „INVL Farmland Management“ sutartį, kurios pagrindu pavesti minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą. Nustatyti, kad metinis atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management“, negali viršyti 7 proc. nuo pajamų plius 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį kompensuotų UAB „INVL Farmland Management“. Taip pat nustatyti sėkmės mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos (nuosavo kapitalo pokytis įtraukiant akcininkams išmokėtas lėšas dividendų ar kapitalo mažinimo forma) dalies, kuri viršija 5 proc. plius infliacija (taikant “high watermark”, arba buvusios aukščiausios vertės principą) metinę grąžą. Pradiniu tašku grąžos skaičiavimui nustatomas nuosavo kapitalo dydis 2015 metų kovo 31 dieną.

2014 m. birželio 25 d.

2014 m. birželio 25 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Dėl AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
Akcinėje bendrovėje „INVL Baltic Farmland“ yra suformuotas 10 659 595,78 litų rezervas savoms akcijoms supirkti.

Siekiant užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, suteikti valdybai įgaliojimus vadovaujantis žemiau nustatytomis sąlygomis priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką, pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.

Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – bendra per visą laikotarpį įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.

Laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 4,00 eurai (13,81 Lt), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,86 eurai (9,88 litai).

Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Farmland“ paskelbtos finansinės atskaitomybės duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

2014 m. gruodžio 23 d.

2014 m. gruodžio 23 d. įvykusio „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1.  Audito įmonės 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti rinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas.
Audito įmone 2014 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti išrinkti uždarąją akcinę bendrovę „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315).
Audito paslaugų apmokėjimui skirti ne didesnę kaip bendrą 24 000 (dvidešimt keturių tūkstančių) litų (neįskaitant PVM) sumą.

2.  Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės pakeitimo.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę ir įregistruoti jos adresą patalpose, esančiose Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šeimyniškių g. 1A (unikalus Nr. 1399-8031-1015).

3.  Dėl audito komiteto narių rinkimo.
Į AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

4.  Dėl atlyginimo nepriklausomam audito komiteto nariui nustatymo.
Už darbą AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 500 litų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

5.  Dėl audito komiteto sudarymo ir veiklos taisyklių patvirtinimo.
Patvirtinti AB „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto sudarymo ir veiklos taisykles.