INVL Logo

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2015 m. spalio 28 d. įvykusio AB INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:   

1. Dėl audito įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo.

Sutartį dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015, 2016 ir 2017 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinių audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“ (kodas 111473315), nustatant 6 000 eurų atlyginimą už kiekvienų metų metinio finansinio ataskaitų rinkinio auditą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka).

Kitas audito paslaugų sutarties sąlygas (įskaitant atlyginimą už papildomas paslaugas) pavesti suderinti bendrovės vadovui.

2. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinės adreso.
Pakeisti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ buveinę ir įregistruoti naują jos adresą Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Gynėjų g. 14.

3. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 668,66 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.
Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

1)  akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 4 eurai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,87 euro;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorė Eglė Surplienė
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas [email protected]