INVL Logo

Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2014 m. birželio 25 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:
1. Dėl AB „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo
Akcinėje bendrovėje „INVL Baltic Farmland“ yra suformuotas 10 659 595,78 litų rezervas savoms akcijoms supirkti.
Siekiant užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas, suteikti valdybai įgaliojimus vadovaujantis žemiau nustatytomis sąlygomis priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo per AB NASDAQ OMX Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką, pagal šią rinką reglamentuojančias taisykles.
Maksimalus įsigyjamų akcijų skaičius – bendra per visą laikotarpį įsigyjamų savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo.
Laikotarpis, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 12 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos.
Maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 4,00 eurai (13,81 Lt), minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 2,86 eurai (9,88 litai).
Įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali vienos akcijos pardavimo kaina nebus mažesnė kaip konsoliduoto nuosavo kapitalo, tenkančio vienai akcijai, vertė, skaičiuojant pagal paskutinės prieš priimamą valdybos sprendimą AB „INVL Baltic Farmland“ paskelbtos finansinės atskaitomybės duomenis, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.
 

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Darius Šulnis
         Tel. (8 5) 279 0601
         El.paštas [email protected]