INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2020 m. spalio 21 d. įvykusio AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ pratęsimui ir jos išdėstymui nauja redakcija

1.1. Atsižvelgiant į tai, kad su UAB „INVL Farmland Management“, juridinio asmens kodas 303788352, 2015 m. birželio 30 d. sudaryta sutartis, kurios pagrindu pavedama minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą, baigia galioti 2020 m. gruodžio 31 d., minimą sutartį pratęsti dar penkeriems metams ir išdėstyti sutartį nauja redakcija. Nustatyti šias esmines sutarties sąlygas: (i) metinis atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management“, negali viršyti 7 proc. nuo nuomos pajamų plius 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį kompensuotų UAB „INVL Farmland Management“. Taip pat (ii) nustatyti sėkmės mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos (nuosavo kapitalo pokytis įtraukiant akcininkams išmokėtas lėšas dividendų ar kapitalo mažinimo forma) dalies, kuri viršija 5 proc. plius infliacija (taikant angl. high watermark, arba buvusios aukščiausios vertės principą) metinę grąžą. Nustatyti, kad (iii) sutartis minėtomis sąlygomis pratęsiama iki 2025 m. gruodžio 31 d.

1.2. Pavesti AB „INVL Baltic Farmland“ valdybai patvirtinti galutinę sutarties versiją.

2. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti bei audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

2.1. Sutartį dėl AB „INVL Baltic Farmland“ 2020, 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, nustatant 11 100 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). Atlyginimo už audito paslaugas suma bus atitinkamai perskaičiuojama (didinama) kas vienerius metus pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI). AB „INVL Baltic Farmland“ valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei kasmet didinti ne daugiau kaip 20 proc. nuo praėjusiais metais audito įmonei sumokėto atlyginimo pagal audito paslaugų sutarties sąlygas.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]