INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 m. balandžio 27 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotuoju 2021 m. metiniu pranešimu

1.1. Akcininkai supažindinami su Bendrovės konsoliduotuoju 2021 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą

2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų konsoliduotojo  metinio pranešimo daliai

3.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2021 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai.

4. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

4.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

5. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo

5.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 8 181
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 1 411
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 9 592
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 9 592
Pelno paskirstymas: -775
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti*
– į kitus rezervus
– dividendai** -775
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 8 817

*formuojamas rezervas savoms akcijoms įsigyti
** skiriama 0,24 EUR vienai akcijai

6. Dėl Bendrovės valdybos narių išrinkimo

6.1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybos nariais 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti:

1. Alvydą Banį (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

2. Indrę Mišeikytę (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

3. Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu) (asmens kodas ir gyvenamoji vieta neskelbiami).

Naujai išrinkti valdybos nariai savo veiklą pradeda nuo šio sprendimo priėmimo.

7. Dėl Bendrovės valdybos nepriklausomo nario atlygio nustatymo

7.1. Nustatyti išrinktam nepriklausomam Bendrovės  valdybos nariui 200 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių) už veiklą Bendrovės valdyboje ir pavesti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai nustatyti kitas sutarties sąlygas ir sudaryti sutartį su nepriklausomu valdybos nariu .

8.  Dėl Bendrovės įstatų pakeitimo, naujos įstatų redakcijos tvirtinimo ir įgalioto asmens pasirašyti naują įstatų redakciją paskyrimo

8.1. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – „ABĮ“) nuostatas, kad jeigu akcinėje bendrovėje, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, stebėtojų taryba nesudaroma, Bendrovės įstatuose turi būti nustatyta, kad Bendrovėje sudaroma valdyba, atliekanti ABĮ 34 straipsnio 11 dalyje nustatytas priežiūros funkcijas, Bendrovės akcininkams siūloma patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (įstatų projektas pridedamas), keičiant visą įstatų tekstą (papildomai netvirtinant atskirų įstatų punktų pakeitimo).

8.2. Įgalioti Bendrovės direktorę Eglę Surplienę (su teise perįgalioti), pasirašyti naują Bendrovės įstatų redakciją ir įregistruoti ją teisės aktų ir visuotinio akcininkų susirinkimo nustatyta tvarka.

9. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo

9.1. Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

9.2. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

(i) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

(ii) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

(iii) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

(iv) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

(v) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

9.3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2021 m. balandžio 9 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

10. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patikslinimo

10.1. Nustatyti papildomą ne didesnį nei 4 000 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka) Bendrovės audito įmonei UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315 už 2021 ir 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas, siekiant vykdyti 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109 / EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas 3 ir 4 str. reikalavimus.

11. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita

11.1. Vadovaujantis Bendrovės  audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams ir ex-dienos:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2022 m. gegužės 11 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2021 metus, yra 2022 m. gegužės 10 d.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]

 

abinvlbalticfarmland-2021-12-31-lt.zip

2. Atlygio ataskaita 2021.pdf

3. Valdybos nariai_Farmland.pdf

4. INVL Baltic Farmland nauja istatu redakcija.pdf

5. INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita.pdf