INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu

1.1. Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotuoju 2020 m. metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą

2.1. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Dėl pritarimo akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai

3.1. Pritarti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ atlygio ataskaitai, kaip akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2020 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai (pridedama).

4. Konsoliduotojo ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas

4.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo

5.1. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 7 770
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 895
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)  
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti  
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 8 665
Pervedimai iš rezervų  
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso  

8 665

Pelno paskirstymas: -484
– į įstatymo numatytus rezervus  
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti  
– į kitus rezervus  
– dividendai* -484
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai  
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 8 181

*Skiriama 0,15 EUR vienai akcijai

6. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo

6.1. Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

6.2. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

(i) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

(ii) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

(iii) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

(iv) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,00 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,00 euro;

(v) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

6.3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2020 m. kovo 23 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

7. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių išrinkimo

7.1. Atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. baigiasi akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių kadencija, į AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitetą naujai 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Dangutę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).

8. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto veiklos ataskaita

8.1. Vadovaujantis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams ir ex-dienos:

Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2021 m. balandžio 23 d. pabaigoje), bus akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkais.

Pirmoji diena be teisių (angl. ex-date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“, ISIN kodas LT0000128753, akcijos nesuteikia teisės gauti dividendų už 2020 metus, yra 2021 m. balandžio 22 d.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas egle.s[email protected]


INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2020.pdf
Metine audituota informacija 2020_pasirasyta.pdf
Audito komiteto nariai.pdf