INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2022 m. spalio 31 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Dėl audito paslaugų apmokėjimo sąlygų patikslinimo

1.1. Nustatyti papildomą ne didesnį nei 6 000 eurų atlyginimą per vienerius metus (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka) Bendrovės audito įmonei UAB „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, už 2022 metų metinių finansinių ataskaitų audito paslaugas, siekiant vykdyti 2018 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/815, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/109 / EB papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomas vienas elektroninio ataskaitų teikimo formatas, 3 ir 4 str. reikalavimus.

2. Dėl audito įmonės išrinkimo metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo

2.1. Sutartį dėl AB „INVL Baltic Farmland“ 2023 metų metinių finansinių ataskaitų audito sudaryti su uždarąja akcine bendrove „PricewaterhouseCoopers“, juridinio asmens kodas 111473315, nustatant 12 200 eurų atlyginimą plius indeksacija (kainos padidėjimas) pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtą vidutinę einamųjų metų balandžio mėnesio metinę infliaciją, apskaičiuotą pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (SVKI), plius 6 000 eurų už vieno elektroninio ataskaitų teikimo formato (ESEF) patikrinimą (pridėtinės vertės mokestis skaičiuojamas ir mokamas papildomai teisės aktuose nustatyta tvarka). AB „INVL Baltic Farmland“ valdybai paliekama teisė atlyginimą audito įmonei didinti ne daugiau kaip 25 proc. nuo šiuo sprendimu patvirtinto bendro atlyginimo, jei pasikeistų reikšmingai audito darbo apimtis.

Papildoma informacija:

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkai pirmadienį neeiliniame visuotiniame susirinkime patvirtino didesnes išlaidas audito paslaugoms už 2022 metus apmokėti. Akcininkų sprendimu, bendrovės ir kitų metų finansinių ataskaitų auditą atliks audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“.

„INVL Baltic Farmland“ 2022 metų metines finansines ataskaitas audituoja audito įmonė „PricewaterhouseCoopers“. Sąnaudos bendrovės auditui didėja išaugus audito darbų apimtims dėl reikalavimų biržoje kotiruojamoms bendrovėms rengti ir skelbti audituotas metines ataskaitas vienu elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF). Akcininkų sprendimu, „PricewaterhouseCoopers“ už paslaugas gali būti sumokėtas papildomai ne didesnis kaip 6 tūkst. eurų atlyginimas (be PVM).

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę bendrovės 2023-ųjų finansinių ataskaitų auditą atliksiančiai „PricewaterhouseCoopers“ bus paskutiniai metai, nes pagal dabartinį reguliavimą ta pati audito bendrovė gali audituoti vienos įmonės veiklą ne ilgiau kaip 10 metų. Už audito paslaugas, be išlaidų dėl ESEF, bus sumokėtas 12,2 tūkst. eurų atlyginimas, kuris būtų indeksuojamas vidutinės einamųjų metų balandžio mėnesio metinės infliacijos dydžiu.

Šiais metais „INVL Baltic Farmland“ planuoja gauti 718 tūkst. eurų pajamų ir uždirbti 646 tūkst. eurų konsoliduoto grynojo pelno. Veiklos prognozės parengtos pagal sudarytas nuomos sutartis ir darant prielaidą, kad per šiuos metus turimų sklypų vertė nepakis, daugiau nebus sudaryta jokių naujų žemės pirkimo ar pardavimo sandorių ir nebus gautinų sumų atidėjinių pokyčių bei nuomininkų skolų įtakos administravimo mokesčio dydžiui.

„Nasdaq Vilnius“ biržos prekybos sąraše esančios „INVL Baltic Farmland“ antrinės įmonės Lietuvoje valdo apie 3 tūkst. ha žemės ūkio paskirties žemės, kuri nuomojama žemės ūkio bendrovėms ir ūkininkams.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas 
[email protected]