INVL Logo

AB „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

2024 m. balandžio 10 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su Bendrovės konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu

1.1. Akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės konsoliduotuoju 2023 m. metiniu pranešimu (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą

2.1. Akcininkai buvo supažindinti su nepriklausomo auditoriaus išvada apie Bendrovės finansines ataskaitas ir konsoliduotąjį metinį pranešimą (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Dėl pritarimo Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2023 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai

3.1. Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kaip Bendrovės 2023 metų konsoliduotojo metinio pranešimo daliai (pridedama).

4. Konsoliduotojo ir Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas

4.1. Patvirtinti konsoliduotąjį ir Bendrovės 2023 metų finansinių ataskaitų rinkinius (pridedama).

5. Sprendimo priėmimas dėl Bendrovės pelno paskirstymo

5.1. Bendrovės pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 10 301
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2 643
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 12 944
Pervedimai iš rezervų
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 12 944
Pelno paskirstymas: -388
– į įstatymo numatytus rezervus
– į rezervą savoms akcijoms įsigyti
– į kitus rezervus
– dividendai* -388
– metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 12 556

* skiriama 0,12 EUR vienai akcija

6. Supažindinimas su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita

6.1. Vadovaujantis Bendrovės  audito komiteto nuostatomis (patvirtintomis 2023 m. kovo 29 d. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu), akcininkai buvo supažindinti su Bendrovės audito komiteto veiklos ataskaita (pridedama) (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

7. Dėl Bendrovės audito komiteto narių atlygio nustatymo

7.1. Už veiklą akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ audito komitete nustatyti kiekvieno Bendrovės audito komiteto nario 200 eurų valandinį atlygį (neatskaičius mokesčių), kuris mokamas už faktiškai praleistas valandas vykdant audito komiteto nario veiklą.

8. Dėl savų akcijų įsigijimo tvarkos nustatymo

8.1. Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti.

8.2. Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:

(i) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;

(ii) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;

(iii) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

(iv) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 5,50 eurai, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,50 eurai;

(v) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

8.3. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ valdybai pavedama, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų pirkimo, organizuoti savų akcijų pirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2023 m. kovo 29 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Direktorė Eglė Surplienė
El.paštas [email protected]

Priedai:
abinvlbalticfarmland-2023-12-31-lt.zip
Atlygio ataskaita _2023.pdf
INVL Baltic Farmland_audito komiteto veiklos ataskaita_2023.pdf