Emisijos duomenys

ISIN kodas LT0000128753
Trumpinys INL1L
Birža Nasdaq Vilnius
Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas
Įstatinis kapitalas (EUR) 954 549,21
Nominali vertė 0,29 euro
Akcijų kiekis (vnt.) 3 291 549
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis (vnt.) 3 228 510
Listingavimo pradžios data 2014 m. birželio 4 d.