2017 m. kovo 22 d.

2017 m. kovo 22 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sprendimai:

1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 4 800
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 1 193
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 5 993
Pervedimai iš rezervų -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 5 993
Pelno paskirstymas: (226)
- į įstatymo numatytus rezervus -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
- į kitus rezervus -
- dividendai* (226)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 5 767
*Skiriama 0,07 EUR vienai akcijai

5. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ savų akcijų supirkimo.
Iki šios visuotinio akcininkų susirinkimo dienos yra nepanaudotas 3 079 669,00 eurų rezervas savoms akcijoms įsigyti. 

Panaudoti suformuotą rezervą (jo dalį) savoms akcijoms įsigyti ir įsigyti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų žemiau aptartomis sąlygomis:
1) akcijų įsigijimo tikslas – užtikrinti akcininkams galimybę parduoti akcijas;
2) maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra akcinei bendrovei „INVL Baltic Farmland“ priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 įstatinio kapitalo;
3) terminas, per kurį akcinė bendrovė „INVL Baltic Farmland“ gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;
4) maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina: maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 4,50 euro, minimali vienos akcijos įsigijimo kaina – 3,16 euro;
5) savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali jų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti šių akcijų.

6. Dėl audito komiteto nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Patvirtinti AB „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto nuostatų naują redakciją (pridedama).
 
7. Dėl audito komiteto narių atšaukimo ir naujų išrinkimo.
Atšaukti Danutę Kadanaitę ir Tomą Bubiną iš AB „INVL Baltic Farmland“ audito komiteto narių. Į AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti Danguolę Pranckėnienę (nepriklausoma nare) ir Tomą Bubiną (nepriklausomu nariu).
 
8. Dėl atlyginimo nepriklausomiems audito komiteto nariams nustatymo.
Už darbą AB „INVL Baltic Farmland“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 145 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.