2016 m. kovo 25 d.

2016 m. kovo 25 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sprendimai
 
1. Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas. Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3. Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinius.
 
4. Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo.
Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

1. Straipsniai (tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 4 180
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 838
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) (1)
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 5 017
Pervedimai iš rezervų -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 4 377
Pelno paskirstymas: -
- į įstatymo numatytus rezervus -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti -
- į kitus rezervus -
- dividendai* (217)
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 4 800

*Skiriama 0,066 EUR vienai akcijai
 
Dėl dividendų išmokėjimo bendrovės akcininkams:
Dividendus turės teisę gauti tie asmenys, kurie dešimtos darbo dienos pabaigoje po visuotinio akcininkų susirinkimo, priėmusio sprendimą skirti dalį pelno dividendams išmokėti (2016 m. balandžio 11 d. pabaigoje), bus AB “INVL Baltic Farmland” akcininkais.