2015 m. kovo 24 d.

2015 m. kovo 24 d. įvykusio akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcininkų susirinkimo sprendimai

1.  Supažindinimas su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu.
Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2.  Supažindinimas su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas.
Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“  finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

3.  Konsoliduoto ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
Patvirtinti konsoliduotą ir akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ 2014 metų finansinių ataskaitų rinkinius.

4.  Dėl akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelno paskirstymo. Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ pelną paskirstyti taip:

 
Straipsniai
 
(tūkst. LTL)
 
(tūkst. EUR)
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – ataskaitinių finansinių metų pradžioje 14 806 4 288
Grynasis ataskaitinių finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai) 309 89
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai) - -
Akcininkų įnašai bendrovės nuostoliams padengti - -
Paskirstytinas rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 15 115 4 377
Pervedimai iš rezervų - -
Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 15 115 4 377
Pelno paskirstymas: - -
- į įstatymo numatytus rezervus - -
- į rezervą savoms akcijoms įsigyti - -
- į kitus rezervus - -
- dividendai* 682 197
- metinės išmokos (tantjemos), premijos ir kiti tikslai - -
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) – finansinių metų pabaigoje 14 433 4 180

*Skiriama 0,06 EUR vienai akcijai

5.  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politikos tvirtinimas.
Patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dividendų politiką (pridedama).

6.  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatinio kapitalo mažinimas.
Siekiant anuliuoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įsigytas 2 660 paprastųjų vardinių akcijų, sumažinti bendrovės įstatinį kapitalą nuo 3 294 209 litų iki 3 291 549 litų. Įstatinis kapitalas mažinamas anuliuojant 2 660 paprastąsias vardines 1 lito nominalios vertės akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ išleistas akcijas, kurias yra įgijusi pati bendrovė.

7.  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ akcijų nominalios vertės ir įstatinio kapitalo keitimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ vienos akcijos nominali vertė keičiama iš 1 lito į 0,29 euro, atitinkamai įstatinio kapitalo dydis, sumažinus jį aukščiau nustatyta tvarka, bus 954 549,21 eurų.

8.  Akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
Atsižvelgiant į šio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, priimtus 6 ir 7 darbotvarkės klausimais bei vadovaujantis 2000 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 aktualia redakcija ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių įstatinio kapitalo ir vertybinių popierių nominalios vertės išraiškos eurais ir šių bendrovių įstatų keitimo įstatymu, patvirtinti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų naują redakciją  (pridedama), keičiant visą įstatų tekstą. Įgalioti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ generalinį direktorių Darių Šulnį pasirašyti naują akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ įstatų redakciją.

9.  Dėl pritarimo sutarties su UAB „INVL Farmland Management“ sudarymui.
Sudaryti su UAB „INVL Farmland Management“ sutartį, kurios pagrindu pavesti minėtai bendrovei administruoti akcinės bendrovės „INVL Baltic Farmland“ dukterinėms bendrovėms priklausantį turtą. Nustatyti, kad metinis atlyginimas, sumokamas UAB „INVL Farmland Management“, negali viršyti 7 proc. nuo pajamų plius 0,5 proc. nuo AB „INVL Baltic Farmland“ kapitalizacijos, blogoms skoloms viršijus 5 proc. pajamų, perviršį kompensuotų UAB „INVL Farmland Management“. Taip pat nustatyti sėkmės mokestį, siekiantį 20 proc. nuo grąžos (nuosavo kapitalo pokytis įtraukiant akcininkams išmokėtas lėšas dividendų ar kapitalo mažinimo forma) dalies, kuri viršija 5 proc. plius infliacija (taikant “high watermark”, arba buvusios aukščiausios vertės principą) metinę grąžą. Pradiniu tašku grąžos skaičiavimui nustatomas nuosavo kapitalo dydis 2015 metų kovo 31 dieną.