Emisijos duomenys

Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos
ISIN kodas LT0000128753
LEI kodas 5299000AUE9M1W13ZQ36
Trumpinys INL1L
Birža AB Nasdaq Vilnius, XLIT
Sąrašas Papildomasis prekybos sąrašas
Įstatinis kapitalas (EUR) 954 549,21
1 (vienos) akcijos nominali vertė 0,29 euro
Akcijų kiekis (vnt.) 3 291 549
Bendras išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius (vnt.) 3 291 549
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)* 3.228.510
Listingavimo pradžios data 2014 m. birželio 4 d.

* vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 27 str. 4 p., nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad bendrovės įgytos savos akcijos nesuteikia balsų.