Veiklos rodiklių formulės

Remiantis „Alternatyvių veiklos rodiklių“ gairėmis, 2015 m. parengtomis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir įsigaliojusiomis 2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų rodiklių apibrėžimus:
 
 • Dividendų pajamingumas – paskirtų už praėjusius ataskaitinius metus dividendų akcijai dydis padalintas iš akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.
 • Buhalterinė akcijos vertė – grupės nuosavo kapitalo dydis, padalintas iš akcijų skaičiaus  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų.
 • Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) – akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir buhalterinės akcijos vertės santykis.
 • Dividendai/grynasis pelnas – einamaisiais metais paskirtų dividendų už praėjusius ataskaitinius metus santykis su einamųjų metų Bendrovės grynuoju pelnu. 
 • Nuosavybės grąža (ROE) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio nuosavo kapitalo santykis, išreikštais procentais.
 • Vidutinis nuosavas kapitalas – nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.
 • Turto grąža (ROA) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio turto santykis, išreikštais procentais.
 • Vidutinis turtas – turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.
 • Bendrasis likvidumo koeficientas – trumpalaikio turto ir trumpalaikio įsipareigojimo santykis.
 • Veiklos pelningumas – veiklos pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.
 • Pelno iki apmokestinimo pelningumas – pelno iki apmokestinimo ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.
 • Veiklos pelningumas be investicinio turto perkainojimo – veiklos pelno atėmus investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.
 • Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) – akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padalinta iš grynojo pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS).
 • Grynasis pelningumas – grynojo  pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.
 • EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pelningumas – veiklos pelno atėmus investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną bei pridėjus nusidėvėjimą ir amortizaciją ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.