Veiklos rodiklių formulės

Remiantis „Alternatyvių veiklos rodiklių“ gairėmis, 2015 m. parengtomis Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos ir įsigaliojusiomis 2016 m. liepos 3 d., pateikiame bendrovės naudojamų veiklos ir finansinių rodiklių apibrėžimus bei formules (apačioje).
Bendrovės pateikiamais veiklos ir finansiniais rodikliais vertinama buvusi ar būsima Bendrovės finansinė būklė, finansinė padėtis. Minėtų rodiklių pagalba Bendrovės investuotojas gali gauti papildomos informacijos, padėsiančios geriau suprasti Bendrovės finansinę padėtį bei veiklos strategiją.

 • Dividendų pajamingumas – paskirtų už praėjusius ataskaitinius metus dividendų akcijai dydis padalintas iš akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

                                               Paskirtų už praėjusius ataskaitinius metus dividendų akcijai dydis
Dividendų pajamingumas ————————————————————————————— 
                                                         Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Dividendų pajamingumas ypač svarbus investuotojams siekiantiems stabilių pajamų iš savo investicijų. Kuo aukštenis dividendų pajamingumas, tuo didesnės išmokos investuotojas gali tikėtis lyginant su akcijos kaina. 

 

 • Buhalterinė akcijos vertė – grupės nuosavo kapitalo dydis, padalintas iš akcijų skaičiaus  ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų.

                                                                       Grupės nuosavo kapitalo dydis
Buhalterinė akcijos vertė ————————————————————————————————    
                                           Akcijų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neįskaitant savų akcijų

Buhalterinė akcijos vertė parodo likutinę vertę akcininkui likvidavus visą turtą ir padengus visus įsipareigojimus. 

 

 • Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) – akcijos kainos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir buhalterinės akcijos vertės santykis.
                                                                             Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kainos ir buhalterinės vertės santykis (P/Bv) ————————————————————— 
                                                                                       Buhalterinė akcijos vertė


Kainos ir buhalterinės vertės santykis lygina akcijos rinkos kainą ir buhalterinę vertę. Tai parodo, kokiu santykiu įmonės vertinimas yra padengtas akcininkams tenkančiu nuosavu kapitalu.


 • Dividendai/grynasis pelnas – einamaisiais metais paskirtų dividendų už praėjusius ataskaitinius metus santykis su einamųjų metų Bendrovės grynuoju pelnu. 
                                                  Einamaisiais metais paskirti dividendai už praėjusius ataskaitinius metus
Dividendai/grynasis pelnas ———————————————————————————————— 
                                                                      Einamųjų metų Bendrovės grynasis pelnas


Rodiklis parodo santykį tarp įmonės grynojo pelno ir išmokėtų dividendų. Tai procentinė išraiška pelno išmokėto dividendų forma.


 • Nuosavybės grąža (ROE) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio nuosavo kapitalo santykis, išreikštais procentais.
                                                                                      Ataskaitinio laikotarpio pelnas
Nuosavybės grąža (ROE) (išraiška procentais) ————————————————— 
                                                                                 Vidutinis nuosavas kapitalas 


Nuosavybės grąža neįtraukia vardiklyje skolos ir lygina grynąjį pelną su nuosavu kapitalu. Rodiklis matuoja grąžą, tenkančią akcininkų investicijai ir yra naudingas lyginant Grupę su konkurentais.


 • Vidutinis nuosavas kapitalas – nuosavo kapitalo ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.
Vidutinis nuosavas kapitalas = (nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžioje + nuosavas kapitalas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2 

 • Turto grąža (ROA) – ataskaitinio laikotarpio pelno ir vidutinio turto santykis, išreikštais procentais.
                                                                   Ataskaitinio laikotarpio pelnas
Turto grąža (ROA) (išraiška procentais) —————————————— 
                                                                             Vidutinis turtas


Turto grąža – rodo bendrovės pelningumą tenkantį bendrovės turtui. ROA parodo vadovui, analitikui ar investuotojui kaip efektyviai bendrovė išnaudoja savo turtą pelnui uždirbti.


 • Vidutinis turtas – turto ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje aritmetinis vidurkis.
Vidutinis turtas = (turtas ataskaitinio laikotarpio pradžioje + turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje) / 2 

 • Bendrasis likvidumo koeficientas – trumpalaikio turto ir trumpalaikio įsipareigojimo santykis.
                                                                  Trumpalaikis turtas
Bendrasis likvidumo koeficientas —————————————— 
                                                           Trumpalaikis įsipareigojimas


Bendras likvidumo koeficientas yra rodiklis naudojamas nustatyti skolininkų gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus be išorinio kapitalo pritraukimo.

 • Veiklos pelningumas – veiklos pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.
                                                                      Veiklos pelnas
Veiklos pelningumas (išraiška procentais) ——————— 
                                                                        Pardavimai


Veiklos pelningumas matuoja kiek pelno bendrovė uždirba kiekvienam pardavimų eurui. Pelnas skaičiuojamas po  kintamųjų kaštų kaip algos ir žaliavos bet prieš palūkanas ir mokesčius. Rodiklis skaičiuojamas dalinant bendrovės veiklos pelną iš pardavimų.

 • Pelno iki apmokestinimo pelningumas – pelno iki apmokestinimo ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.
                                                                                                Pelnas iki apmokestinimo
Pelno iki apmokestinimo pelningumas (išraiška procentais) ———————————— 
                                                                                                         Pardavimai 


Pelno iki apmokestinimo pelningumas – tai rodiklis parodantis santykį tarp pelno iki apmokestinimo ir pardavimų. Kuo aukštesnis rodiklis – tuo pelningesnė įmonė.


 • Veiklos pelningumas be investicinio turto perkainojimo – veiklos pelno atėmus investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.
                                                                                                                              
Veiklos pelningumas be investicinio turto perkainojimo 
(išraiška procentais) = (Veiklos pelnas - Investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynasis pelnas) / Pardavimai
                                                                                                                                                       

Veiklos pelningumas matuoja kiek pelno bendrovė uždirba kiekvienam pardavimų eurui. Pelnas skaičiuojamas po  kintamųjų kaštų kaip algos ir žaliavos bet prieš palūkanas ir mokesčius bei neįskaitant efekto iš investicinio turto perkainavimo. Rodiklis skaičiuojamas dalinant bendrovės veiklos pelną iš pardavimų.

 • Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) – akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje padalinta iš grynojo pelno, tenkančio vienai akcijai (EPS).
                                                                          Akcijos kaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje
Kainos ir pelno vienai akcijai santykis (P/E) ————————————————————— 
                                                                          Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai (EPS)


Skaičiojant kainos ir pelno vienai akcijai santykį (P/E) reikia dalinti akcijos kainą iš pelno tenkančio vienai akcijai. Rodiklis naudojamas palyginti bendrovę su jos pačios istoriniais rodikliais arba lyginti rinkas vienas su kitomis arba per tam tikrą laiko periodą.


 • Grynasis pelningumas – grynojo  pelno ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.
                                         Grynasis pelnas
Grynasis pelningumas ——————— 
                                         Pardavimai


Grynasis pelningumas procentine išraiška parodo grynąjį pelną tenkantį pardavimams. Taip pat iš rodiklio galima spręsti kokiu santykių pardavimo pajamos virsta pelnu.


 • EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pelningumas – veiklos pelno atėmus investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynąjį pelną bei pridėjus nusidėvėjimą ir amortizaciją ir pardavimų santykis, išreikštais procentais.  
                                                                                                                                                                                
EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pelningumas 
(išraiška procentais) = (Veiklos pelnas - Investicinio turto tikrosios vertės koregavimo grynasis pelnas + Nusidėvėjimas ir amortizacija) / Pardavimai

EBITDA (pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją) pelningumas gali parodyti investuotojui, verslo savininkui ar finansų specialistui bendrą vaizdą apie bendrovės veiklos pelningumą ir pinigų srautą.